Lejebetingelser

Læs venligst vores lejebetingelser herunder. Inden udlevering af den lejede maskiner skal der underskrives en lejekontrakt med navn, adresse og telefon nummer på samt dato – på bagsiden af denne står vores lejebetingelser.

§ 1 – lejeperioden
Der beregnes leje pr. kalenderdag, hvorved forstås en 8 timers
periode. Benyttes materiellet i mere end 8 timer pr. dag, betales der
1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer.
Det lejede materiel kan afhentes i alle hverdage fra kl. 7.00, og i
weekender fra kl. 8.00. Det lejede materiel skal afleveres senest kl.
16.30, ellers påregnes der 1 dags ekstra leje.

§ 2 afhentning/aflevering
Afhentning/aflevering sker på adressen Ørderup Kirkevej 33, 6520
Toftlund.
Såfremt udlejer ved særskilt indgået aftale har påtaget sig at levere
og/eller afhente det lejede materiel, da medregnes udlejers
tidsforbrug til transport samt af- og pålæsning i lejeperioden jfr. § 1.

§ 3 pris & betaling
Alle priser er ekskl. moms, evt. levering, evt. rengøring
samt forbrugsmaterialer af enhver art, herunder f.eks. olie,
brændstof, mv.
Betalingsfristen er netto kontant + 8 dage. Ved manglende rettidig
betaling beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Derudover
opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

§ 4 depositum, a conto afregning mv..
Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve et depositum forud for
lejemåls begyndelse, idet omfang udlejer skønner det nødvendigt.
Såfremt udlejers tilgodehavende leje overstiger kr. 15.000,00 ex.
moms, er udlejer endvidere til enhver tid berettiget til at a conto
fakturere skyldig leje, der i så fald af lejer skal betales netto kontant.

§ 5 udlejning til anden side
Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og eventuelt aftalt
tidspunkt, er udlejeren berettiget til uden yderligere orientering af
lejer at udleje det pågældende materiel til anden side.
Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer endvidere på
udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede materiel med 5
dages varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til at
foranledige det lejede materiel tilbagetaget for lejers regning eller
fakturere det lejede materiel til lejer jfr. § 13.

§ 6 forskriftsmæssig anvendelse
Lejer er forpligtet til at sikre og bærer alene ansvaret for en
forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede materiel.

§ 7 vedligeholdelse og ansvar for korrekt brug
Lejer har ansvaret for at vedligeholde det lejede materiel i
lejeperioden, herunder for så vidt angår smøring, oliepåfyldning mv..
Lejer forpligter sig til dagligt at foretage kontrol af olie- og vandstand
og evt. foretage efterfyldning med anvist olie.
Lejer har senest samtidig med udlevering af det lejede materiel haft
mulighed for og anledning til at få oplysninger om korrekt brug og
vedligeholdelse af det lejede materiel fra udlejer, hvorfor lejer
accepterer, at skulle afholde enhver udgift til reparation eller om
nødvendigt udskiftning af det lejede materiel, såfremt materiellet på
grund af lejers forkerte brug eller mangelfulde vedligeholdelse får
defekter.

§ 8 reklamation
Det lejede materiel udleveres i driftsklar og fuld funktionsdygtig
stand.
Såfremt lejer mener, at der er fejl eller mangler ved det lejede
materiel, er lejer forpligtet til at reklamere straks dvs. ved
lejeperiodens begyndelse, idet senere reklamation eksempelvis
ved aflevering af det lejede materiel ikke kan gøres gældende
overfor udlejer.

§ 9 rengøring af det lejede materiel
Det lejede materiel skal afleveres til udlejer i rengjort stand.
Er rengøring ikke foretaget af lejer eller er yderligere
rengøring nødvendig, påtales dette overfor lejer ved
afleveringen, hvorefter yderligere rengøring kan foretages af
udlejer for lejers regning uden yderligere dokumentation af
det lejedes tilstand ved afleveringen.
Lejer kan alene undslå sig rengøring af det lejede materiel,
såfremt udlejer skriftligt har kvitteret for modtagelse af
korrekt, funktionsdygtigt og intakt materiel.

§ 10 lejers risiko og ansvar
Lejer bærer risikoen for det lejede materiel i lejeperioden og
er ansvarlig for enhver skade på det lejede materiel indtil
dette er afleveret og igen er i udlejers varetægt.
Såfremt det lejede materiel ikke afleveres, afleveres defekt
eller det lejede materiel bortkommer i lejeperioden, er dette
alene lejers risiko og lejer er pligtig at erstatte udlejers tab
herved jfr. § 11.

§ 11 kaskoforsikring m.v..
Det lejede materiel er kaskoforsikret ved Alm. Brand, medmindre
der er tale om mindre håndværktøjer af begrænset værdi.
I det omfang det lejede materiel er forsikret, udgør lejers
selvrisiko 15.000,00 kr. i tilfælde af en i forhold til Alm. Brand
dækningsberettiget skade.
I det omfang det lejede ikke er forsikret eller der er tale om
et forhold, som ikke dækkes af udlejers kaskoforsikring er
lejer forpligtet til at erstatte udlejers udgifter til anskaffelse af
andet materiel af tilsvarende alder og kvalitet som det helt
eller delvist ødelagte, nedbrændte eller bortkomne lejede
materiel.

§ 12 lejers evt. tab samt skade på tredjemand
Lejeren alene bærer risikoen for ethvert tab, der måtte være
forårsaget af det lejede materiel, uanset om tabet måtte være
påført lejer eller tredjemand, herunder erstatningskrav pga.
pga. mangler eller defekter ved det lejede materiel, driftstab
eller indirekte tab.

§ 13 tilbagetagelse eller fakturering
Såfremt lejer ikke betaler a conto afregning netto kontant jfr.
§ 4 eller ikke afleverer det lejede materiel rettidigt jfr. § 5, er
udlejer berettiget til straks at kræve det lejde materiel tilbageleveret
uden yderligere varsel og kan om nødvendigt tage det
lejede materiel tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.
Enhver udgift ved udlejers tilbagetagelse af det lejede
materiel som følge af lejers misligholdelse afholdes af lejer.
I tilfælde af lejers manglende frivillige tilbagelevering/
udlevering af lejet materiel, er udlejer altid berettiget til som
alternativ til en tilbagetagelse – at fakturere det lejede
materiel til lejer til dagspris, som fastsættes i henhold til
udlejers listepris.

§ 14 værneting
Tvister i anledning af lejeaftalen anlægges og afgøres ved
Retten i Sønderborg i henhold til dansk ret.

§ 15 accept af lejebetingelser
Lejer erklærer herved at have læst og forstået ovennævnte
lejebetingelser som hermed vedtages

Toftlund, d / 2019